O nás

DaDA – sekce dětské a dorostové adiktologie při SNN ČLS JE

Dětská a dorostová adiktologie je vymezena primární cílovou skupinou dětí do 15 let a dospívajících do 18(19) let, včetně těhotných žen, rodinných příslušníků a dalších vztahových osob. Primárním posláním sekce je postupná kultivace klinické práce s touto cílovou skupinou, rozšiřování preventivních, diagnostických a léčebných nástrojů a intervencí vztahujících se k ní a jejím specifickým potřebám. Je striktně interdisciplinárně založená a zohledňuje jak celé spektrum relevantních odborností (dětská psychiatrie, dětská klinická psychologie, sociální práce, pedagogika, etopedie, dětská adiktologie atd.), tak i institucí specializujících se na práci s touto klientelou, včetně širší sítě relevantních institucí a partnerů jako např. OSPOD, ústavní výchovy a péče, kojeneckých ústavů atd.

Sekce DaDA si definovala na počátku tyto priority:

  • Koncepční usazení specializace dětské a dorostové adiktologie v oboru závislostí.
  • Vytvoření Koncepce páteřní sítě služeb v DaDA v ČR, jeho předložení do diskuse a zahájení diskuse o jeho postupné implementaci a podmínkách implementace.
  • Multiresortní propojení (MZ, MPSV, MŠMT, MV).
  • Diskuse o promítnutí témat dětské péče do vzdělávání všech dotčených odborností.
  • Nastartování vědecko-výzkumné činnosti v dětské adiktologii a vytváření podmínek pro její rozvoj.
  • V návaznosti na český překlad doporučených postupů z Velké Británie (Gilvarry et al., 2016), určených pro práci s mladými lidmi se spolupodílet na zpracování vlastních, mezioborově založených klinických doporučených postupů. V rámci finanční podpory TAČR (Technologická agentura ČR) .

Největším úkolem sekce je povýšit dětské adiktologické služby na multidisciplinární model.

Mluvíme-li o dětské a dorostové adiktologii, mluvíme skutečně o aplikaci mezioborového modelu, důsledně dodržujícího integrativní rámec a charakter adiktologických služeb. Ani samotná rodinná a párová terapie, ani individuální psychoterapie, ani sociální práce, ani výchova či veřejnozdravotní intervence, ani farmakoterapie ani další jednotlivé složky a komponenty péče nejsou všeobjímající a samy o sobě dostačující. Jsou jen dílčími částmi mozaiky a každá ze základních odborností a jí doporučovaných intervencí má své místo a toto místo je nezastupitelné a není nadřazené jiným.

Jasně jsme formulovali požadavek a de facto imperativ pro další rozvoj celého segmentu služeb, tedy, že o kvalitním a efektivním programu dětské a dorostové adiktologie lze hovořit tehdy, když léčba odpovídá potřebám a charakteru cílové skupiny, tedy dítěte, jeho případných sourozenců, rodičů, případně jiných blízkých osob a širšího sociálního rámce, ve kterém se pohybují. Není dětské a dorostové adiktologie bez skutečně reálného zastoupení odborností, které jsou pro takovou péči relevantní a bez nástrojů, terapeutických strategií a intervencí, které jsou ověřené, fungující a prokazatelně přinášejí výsledky. Mezitím byl k dispozici český překlad doporučených postupů z Velké Británie (Gilvarry et al., 2016), určených pro práci s mladými lidmi a ten byl rychle rozebrán. V roce 2019 obdrží obor adiktologie přímou finanční podporu TAČR (Technologická agentura ČR) pro zpracování vlastních, mezioborově založených klinických doporučených postupů.