Sekce dětské a dorostové adiktologie

Dětská a dorostová adiktologie je vymezena primární cílovou skupinou dětí do 15 let a dospívajících do 18(19) let, včetně těhotných žen, rodinných příslušníků a dalších vztahových osob.

Primárním posláním sekce je postupná kultivace klinické práce s touto cílovou skupinou, rozšiřování preventivních, diagnostických a léčebných nástrojů a intervencí vztahujících se k ní a jejím specifickým potřebám. 

Je striktně interdisciplinárně založená a zohledňuje jak celé spektrum relevantních odborností (dětská psychiatrie, dětská klinická psychologie, sociální práce, pedagogika, etopedie, dětská adiktologie atd.), tak i institucí specializujících se na práci s touto klientelou, včetně širší sítě relevantních institucí a partnerů jako např. OSPOD, ústavní výchovy a péče, kojeneckých ústavů atd.. 

Tyto internetové stránky byly podpořeny projektem Nadace Sírius: „Zajištění udržitelnosti a rozvoje specializované adiktologické péče pro děti a dorost v ČR.“


 

Priorita č. 1

Koncepční ukotvení specializace dětské a dorostové adiktologie v oboru závislostí, vytvoření páteřní sítě služeb.

Priorita č. 2

Multiresortní propojení (MZ, MPSV, MŠMT, MV) v DaDA, implementace témat dětské péče do systému vzdělávání všech dotčených odborností.

Priorita č. 3

Spolupráce při vzniku Standardizovaných doporučených postupů v DaDA, vědecko-výzkumné činnosti v dětské adiktologii.